top of page

Milieu

Klimaat en milieu zijn nauw met elkaar verbonden, maar het zijn twee verschillende concepten. Het klimaat verwijst naar de gemiddelde weersomstandigheden in een bepaalde regio over een langere periode, bijvoorbeeld over een periode van tientallen jaren. Het wordt beïnvloed door factoren zoals de hoeveelheid zonlicht, de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer en de activiteiten van de mens, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen.

Het milieu verwijst naar de natuurlijke omgeving om ons heen, inclusief de lucht, het water, de bodem en de biodiversiteit. Het wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, zoals ontbossing, vervuiling en klimaatverandering.

 

Hoewel klimaat en milieu afzonderlijke concepten zijn, beïnvloeden ze elkaar wel. Bijvoorbeeld, klimaatverandering kan invloed hebben op het milieu door het veranderen van de temperatuur en het neerslagpatroon, wat op zijn beurt gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem en het water. Op dezelfde manier kunnen milieuvervuiling en ontbossing bijdragen aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.

Watervallen van Iguaçú.

Het Braziliaanse milieu is enorm divers, met uitgestrekte regenwouden, savannes, moerassen, mangroves, rivieren en oceanen. Het land heeft ook een grote biodiversiteit, met een groot aantal planten- en diersoorten die nergens anders ter wereld voorkomen.

Het milieubewustzijn van de Brazilianen varieert sterk, afhankelijk van verschillende factoren, zoals opleidingsniveau, sociaal-economische status en geografische locatie. Over het algemeen hebben de meeste Brazilianen wel enig bewustzijn van milieuproblemen, zoals ontbossing en watervervuiling, maar er is ook veel onwetendheid en gebrek aan bewustzijn.

De Braziliaanse overheid heeft in de afgelopen decennia een wisselend milieubeleid gevoerd. In de jaren '90 waren er enkele belangrijke milieubeschermende wetten en initiatieven, zoals de oprichting van beschermde gebieden en de implementatie van strenge regels voor de bosbouw en mijnbouw.

Echter, in de afgelopen jaren kwam er een grote verandering in het beleid van de Braziliaanse overheid. Onder de vorige regering was er een trend van deregulering en vermindering van de bescherming van het milieu. Er kwam een toename van ontbossing in het Amazonië gebied, en ook nieuwe initiatieven die de ontwikkeling van het gebied bevorderen, zoals mijnbouw en agro-industrie. Er is ook een gebrek aan investering in milieubeheer en handhaving van milieuregels, wat leidt tot een toename van milieuvervuiling en illegale activiteiten.

Kortom, terwijl Brazilië een van de meest biodiverse landen ter wereld is, zijn er zowel positieve als negatieve trends in het Braziliaanse milieubeleid en het milieubewustzijn van de bevolking. Er is veel werk te doen om het milieu te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Biomen

Brazilië heeft een zeer gevarieerd klimaat en landschap, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende biomen die allemaal unieke eigenschappen hebben. Hieronder een beschrijving van alle bestaande biomen van Brazilië:

Het Braziliaanse regenwoud.

Het Amazoneregenwoud: Het Amazoneregenwoud is het grootste regenwoud ter wereld en beslaat ongeveer 60% van het Braziliaanse grondgebied. Het is een zeer divers ecosysteem, met een ongelooflijke biodiversiteit en talloze planten- en diersoorten. Het klimaat is warm en vochtig, en er is overvloedige regenval gedurende het hele jaar.

De Cerrado: De Cerrado is een savanne-ecosysteem dat ongeveer 20% van Brazilië beslaat. Het heeft een droger klimaat dan het Amazoneregenwoud, met een droog seizoen van 3 tot 5 maanden per jaar. Het ecosysteem heeft verschillende soorten grasland, bomen, struiken en savannen.

De Caatinga: De Caatinga is een semi-aride ecosysteem dat zich uitstrekt over het noordoosten van Brazilië. Het heeft een droog klimaat met weinig regenval en extreme temperaturen, en het heeft een relatief lage biodiversiteit.

Het Atlantische Regenwoud: Dit bioma, ook wel bekend als Mata Atlântica, is een ecosysteem dat langs de kust van Brazilië loopt. Het is een van de meest bedreigde ecosysteem ter wereld en heeft een zeer hoge biodiversiteit, met talloze endemische soorten.

De Pampa: De Pampa is een grasland ecosysteem dat zich uitstrekt over delen van Uruguay, Argentinië en Brazilië. Het is een droog gebied met korte graslanden en weinig bomen.

De Pantanal in Mato Grosso, Brazilië.

De Pantanal: De Pantanal is een uniek wetland-ecosysteem dat zich uitstrekt over Brazilië, Bolivia en Paraguay. Het is een van de grootste wetlands ter wereld en heeft een unieke biodiversiteit, met talloze vogelsoorten en waterdieren.

De Mangrovebossen: De mangrovebossen van Brazilië strekken zich uit langs de kust en bestaan uit een combinatie van bomen, struiken en waterkanalen. Ze bieden een belangrijke habitat voor verschillende soorten vissen en vogels.

In Brazilië is ook de overgangszone tussen verschillende biomen zeer belangrijk, omdat daar vaak een grote biodiversiteit te vinden is. Deze zone kan worden gevonden tussen de verschillende biomen, zoals bijvoorbeeld tussen het Amazoneregenwoud en de Cerrado. In deze gebieden kunnen bijzondere soorten worden gevonden, die nergens anders voorkomen.

Kortom, Brazilië heeft een zeer gevarieerd landschap en ecosysteem, met verschillende biomen die elk hun eigen unieke kenmerken hebben.

Klimaat

Brazilië is een groot land en de klimaatvariaties verschillen sterk tussen de verschillende regio's. Over het algemeen kan het klimaat in Brazilië worden onderverdeeld in vijf hoofdtypen: equatoriaal, tropisch, halfdroog, hoogland en subtropisch.

Het equatoriale klimaat komt voor in de Amazone-regio en wordt gekenmerkt door hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid gedurende het hele jaar, met regenval gedurende het hele jaar door. Het tropische klimaat heerst in de rest van het noorden en noordoosten, met hoge temperaturen en luchtvochtigheid en regen in de zomermaanden. Het halfdroge klimaat is te vinden in het noordoosten en delen van het centrum van Brazilië en heeft seizoensgebonden regenval en hoge temperaturen.

Het hooglandklimaat is te vinden in de hooglanden van Brazilië en wordt gekenmerkt door koele temperaturen en weinig neerslag. Ten slotte heeft het subtropische klimaat invloed op het zuiden van Brazilië, met milde temperaturen en regen gedurende het hele jaar.

De gevolgen van klimaatverandering voor Brazilië zijn ernstig en variëren afhankelijk van de regio. In de Amazone-regio, waar het klimaat al nat is, kunnen meer frequente en hevigere regenval en droogteperiodes overstromingen en bosbranden veroorzaken. In de halfdroge regio's kan een afname van de hoeveelheid regenval de landbouwproductie beïnvloeden en watertekorten veroorzaken. In het zuiden kunnen hogere temperaturen en meer droogteperiodes leiden tot watertekorten en veranderingen in de landbouwproductie.

Klimaatverandering kan ook de biodiversiteit en de economie van Brazilië beïnvloeden, waaronder de landbouw, bosbouw en visserijsectoren. Brazilië heeft ook een belangrijke rol in de wereldwijde klimaatverandering als een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, voornamelijk als gevolg van ontbossing en landgebruiksveranderingen. Het is daarom belangrijk dat Brazilië actie onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zich aanpast aan de gevolgen van klimaatverandering.

Overstromingen en droogtes

Brazilië werd de afgelopen jaren geplaagd door zowel overstromingen als droogtes, en dit kan deels worden toegeschreven aan de klimaatverandering. Door de stijgende temperaturen en veranderende weerspatronen wereldwijd is er in Brazilië een toename van extremere weersomstandigheden, leidend tot noodtoestanden.

De gevolgen van noodweer in Brazilië.

Een belangrijke oorzaak van overstromingen in Brazilië is de ontbossing en verandering van het landschap. Ontbossing leidt tot een verlies van bomen en planten, die normaal gesproken water vasthouden en de bodem vasthouden. Door het verlies van deze vegetatie wordt de bodem kwetsbaar voor erosie en overstromingen, vooral in gebieden met hevige regenval. Bovendien worden natuurlijke waterwegen zoals rivieren en meren verstoord door menselijke activiteiten, zoals stedenbouw en mijnbouw, waardoor het water zich minder gemakkelijk kan verplaatsen en overstromingen kan veroorzaken.

Aan de andere kant worden droogtes in Brazilië vaak veroorzaakt door veranderingen in de regenvalpatronen, die op hun beurt worden beïnvloed door de klimaatverandering. De opwarming van de aarde kan leiden tot een afname van de hoeveelheid regen die in sommige regio's van Brazilië valt. Dit heeft gevolgen voor landbouwproductie, drinkwatervoorziening en de gezondheid van de bevolking, vooral in droge gebieden zoals het noordoosten van Brazilië.

Bosbranden in Brazilië.

Naast de invloed van de klimaatverandering speelt ook menselijke activiteit een belangrijke rol bij overstromingen en droogtes in Brazilië. Stedenbouw, landbouw, mijnbouw en andere vormen van menselijke activiteit kunnen de bodemstructuur veranderen en de watercyclus verstoren, waardoor overstromingen en droogtes vaker voorkomen.

Om deze problemen aan te pakken, moet er actie worden ondernomen om de klimaatverandering te verminderen en duurzame praktijken te bevorderen. Dit omvat het verminderen van ontbossing, het stimuleren van duurzame landbouwmethoden, het beschermen van de waterwegen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het is belangrijk om op alle niveaus samen te werken, inclusief overheden, bedrijven en individuen, om deze uitdagingen aan te gaan en de impact van overstromingen en droogtes in Brazilië te verminderen.

Foto's: Fotos Públicas - Edilson Rodrigues/Agência Senado - Daniela Andrade/PMSS - Wikimedia Commons

bottom of page